ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะด้าน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมและระบบการทำงานของศาล ให้กับเด็กและเยาวชน ในสถาบันศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี ไม่กระทำความผิด ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบทั้งของตนเองและสังคม และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิด   ให้รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและรักความยุติธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 361 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในการนี้มี นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โดยมีนางเพ็ญศรี สุริยะโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นายจตุรงค์ ศรีเมฆ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย และนางสาวอัญชลี ศิริสนธิ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายและปลูกจิตสำนึกให้กับคณะครูและนักเรียน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการจัดโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย