ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน
         เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ประชาชน ให้รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและรักความยุติธรรม โดยมีประธานชุมชน           ผู้นำชุมชน และประชาชน ๑๒ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 120 คน มาเข้าร่วมโครงการ               ได้แก่     1. ชุมชนวังหิน             2. ชุมชนบางแก้ว          3. ชุมชนวิเชียรจำนงค์          4. ชุมชนร่วมใจ            5. ชุมชนราชธานี           6. ชุมชนคลองตาเพชร          7. ชุมชนตาลเดี่ยว        8. ชุมชนพระแม่ย่า         9. ชุมชนเลอไท         10. ชุมชนร่วมพัฒนา     11. ชุมชนคูหาสุวรรณ     12. ชุมชนคลองโพธิ์     ในการนี้มี นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนางเพ็ญศรี สุริยะโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นคณะวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน นายชาญณรงค์ ธารีพฤกษ์ ผู้ประนีประนอม นายสมพร จันทร์เจริญ ผู้ประนีประนอม เป็นคณะวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเยาวชน และนายชัยวัฒน์    เรืองวาณิชยกุล ผู้พิพากษาสมทบ เป็นคณะวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลเยาวชน ให้กับประธานชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มาเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย