ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6”
เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 นายนพพร วัฒนวาณิชกิจ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสุวภัทร โพธิ์ขวาง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวนฤมล ดื่นตา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ นายณัฐฐ์ โตสุข พนักงานขับรถ ส.2 เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2560 ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6” ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก